หมวดหมู่: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 1

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2567

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่