Posts: 317

admin2

Latest Posts by the Author

 1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
 2. โครงการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แบบบูรณาการ โดยมีการร่วมมือของชุมชน (CBTx) ”ชุมชนล้อมรักษ์“ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 3. ขอเชิญชวนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567”
 4. ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 5. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
 6. คู่มือสำหรับประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 7. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองคง
 8. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ต.ค.65- ก.ย. 66
 9. รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองคง
 10. คู่มื้อสำหรับงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 11. คู่มือประชาชน กองช่าง
 12. คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง
 13. คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองคง
 14. ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 15. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเมืองคง
 16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 17. ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฬลท์คอนกรีต
 18. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ต.ค.66-มี.ค.67
 19. แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 – 2570)
 20. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ