Posts: 263

admin2

Latest Posts by the Author

 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 3. คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 4. คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 5. คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง
 6. คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 8. พิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 9. ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 10. กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566
 11. โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
 12. วันพ่อแห่งชาติ
 13. งานประเพณีกระทง 2566
 14. ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญสมัยที่ 4 /2566
 15. การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 
 16. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
 17. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลตำบลเมืองคงกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 18. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช
 19. เทศบาลตำบลเมืองคงและคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันได้รับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการค้าขาย
 20. ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567