หมวดหมู่: การขับเคลื่อน-จริยธรรม

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองคง

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ 2566

ข้อ 021