หมวดหมู่: แผนดำเนินงานประจำปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณแผนการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเมืองคง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลเมืองคง