หมวดหมู่: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๙

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยปรังปรุงงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลเมืองคง โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีด และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙-๐๐๗ สายถนนสุรมิตร หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองคง ตำบลเมืองคง โดยพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหารประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยปรับปรุงงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลเมืองคง โดยพิจารณาจากราคารวม จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-007 สายถนนสุรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเมืองคง ตำบลเมืองคง โดยพิจารณาจากราคารวม จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-007 สายถนนสุรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเมืองคง ตำบลเมืองคง โดยพิจารณาจากราคารวม จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)