หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 12

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีพิจารณาราคารวม จำนวน 1 โครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาผิวดิน) บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนริมเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง หมู ๑, ๒, ๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเมืองคง

ประกาศ-จัดซื้อจัดจ้าง                                            

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองประปา) เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ รวม ๑ ชุด โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองประปา) เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ รวม ๑ ชุด โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)