หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง การสรุปผลการแสดงความคิดเห็น การโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลเมืองคงให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 14

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีพิจารณาจากราคา จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 12 บ้านหนองหัวลิง (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3