หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฬลท์คอนกรีต

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฬลท์คอนกรีต

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19 – 005 สายบ้านท่าโพธิ์

หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จงหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-biddimg )

ประกาศ

ประกาศโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทศบาลตำบลเมืองคง

ประกาศโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทศบาลตำบลเมืองคง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย ม.14

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

และติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14

บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี66)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 19-004 สายถนนมหาชนะชัย หมู่ที่ 14 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเมืองคง

โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน 1 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66 )

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๙

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยปรังปรุงงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลเมืองคง โดยวิธีพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีด และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙-๐๐๗ สายถนนสุรมิตร หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองคง ตำบลเมืองคง โดยพิจารณาจากราคารวม จำนวน ๑ โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)