หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-34/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เทศบาลตำบลเมืองคง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540

1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย

2. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม

3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี

4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน

5. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-27/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” ด้วยการ “ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า”

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ ดังกล่าว โดยขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

1. ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามที่เห็นสมควร

2. เผยแพร่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทของผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ

3. ประชาสัมพันธ์ให้บุลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่

 

ร่วมลงนาม www.stopdrink.com

 

หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

 

 

 

เรื่อง ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อให้เป็นช่องทางการให้คำปรึกษา ออนไลน์

– เรื่อง ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line เพื่อให้เป็นช่องทางการให้คำปรึกษา ออนไลน์ สำหรับสสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัว สวัสดิการสำหรับครอบคัรว ความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และคุณแม่วัยใส รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สำหรับครอบครัวเพื่อให้การเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว โดยมีการบริการ 2 ช่องทาง
– LineOfficial Account : เพื่อนครอบครัว (@line family)
– ตามลิงค์เว็บไซด์ข้างนี้ได้เลย 👇👇👇👇👇

เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

– เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กดูตามลิงค์ข้างล่างได้เลย 👇👇👇👇

เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 “

– เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 “
– เพื่อสนับสนุนการจัดการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ อำเภอราษีไศลจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลืองานในส่วนนี้ ลงทะเบียนสมัครเป็น “อาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด- 19 ” ผ่านเว็บไซด์ตามลิงค์ ข้างล่างนี้ได้เลย

https://covid19.redcross.or.th/https://covid19.redcross.or.th/?fbclid=IwAR0Kab_EFAc0MpOUPtrSOQ1yGglYfUjDTsrmIOoY9Aoh6kGEF-9NPTpREGE

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “มาตรการป้องปรามและควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ”

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “มาตรการป้องปรามและควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ”