หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การสนับสนุนทุนวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

เชิญชวนนักวิจัย และนักธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ TRL ตั้งแต่ Level 7 ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุน กรอกข้อมูลผ่าน Platform เพื่อรับทราบผลการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านการตลาด และการเงินของโครงการ

เชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3”

สมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3”

ผู้ที่สนใจสามารถสัมครได้ตามลิงค์ข้างล่างได้เลย
https://xn--72caia5cltcauy8aexh0al7f0c8cqm6kwr.com/login

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

การเปิดรับสมัครโครงการ RASISALAI Youth Camp: สานฝัน ปั้นดาว

– น้องๆ อายุ 2-25ปี ชาวราษีไศล ร่วม โครงการ RASISALAI Youth Camp: สานฝัน ปั้นดาว
❗️อังคารที่14มิ.ย.นี้ 13.00น: รร.เมืองคง(คงคา)
❗️พุธที่15มิ.ย.นี้ 13.00น: รร.อนุบาลราษีฯ
[ กิจกรรมค้นหาความสามารถพิเศษ พร้อมการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถนั้นๆ พัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เพิ่มช่องทางให้น้องๆได้แสดงออก ]
ขั้นตอนการสมัคร
1. Like & Share พร้อมแท๊กหาเพื่อน 5คน
2. ยื่นเอกสารที่สมัคร ที่ คุณเลิศ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองคง หรือ ยื่นเอกสาร ตอนไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน ก็ได้
– สถานศึกษาในเขตอำเภอราษีไศล สามารถติดต่อให้ไปจัดกิจกรรมได้

ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ

      คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ แก่ชุมชนต่อไป
     ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 11,327 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 6.29 ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมหารือเพื่อริเริ่มความร่วมมือและลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nation Development Programme : UNDP ) และได้เผยแพร่ หนังสือ SDG GUIDEBOK คู่มือเปลี่ยนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ ตาม ลิงค์ ด้านล่างนี้

UNDP_TH_SDG_Guidebook_TH

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง การสรุปผลการแสดงความคิดเห็น การโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลเมืองคงให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง