หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองคง การสรุปผลการแสดงความคิดเห็น การโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลเมืองคงให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง

รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นฯ

รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก

สรุปผลการประชุม (วันที่ 5 มกราคม 2565) ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

สรุปผลการประชุม (วันที่ 5 มกราคม 2565) ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.ธนันกาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ สังข์เกิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการภายในทุกคน เข้าร่วมประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
– ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมฯด้วยความเรียบร้อย

ปปช.ลงพื้นที่สอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้ นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ลงพื้นที่มาจัดเก็บข้อมูลสอบถามผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาใช้บริการของเทศบาลตำบลเมืองคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง และลงพื้นที่วัดใต้ด้วย

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมงานพิธีบวงสรวงรำลึกพระยากตะศิลาและบรรพบุรุษชาวราษีไศล ประจำปี 2565

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ดร.ธนันญ์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงรำลึกพระยากตะศิลาและบรรพบุรุษชาวราษีไศล ประจำปี 2565 ณ วัดเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 1-5/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 1-2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2-2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 3-2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 4-2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 5-2565

ร่วมให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง มอบหมายให้ นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานตำบลเมืองคงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากข้อมูลในระบบ TPMAP และข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมทำบุญในงานปริวาสกรรม ณ วัดใต้ วันที่ 25 มกราคม 2565

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการภายในฯและพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมทำบุญในงานปริวาสกรรม ณ วัดใต้ ม.4 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565