กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
     วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง โดยมีนายพงศ์พิทูร เจริญพันธ์ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอราษีไศลเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองคง สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียนจากโรงเรียนราษีไศล พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ในส่วนของเส้นทางการเดินรณรงค์ก็ได้ทำการเดินจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงไปจนถึงโรงเรียนอนุบาลราษีไศลและแยกย้ายไปตามหมู่ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำหน้าที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.
   
Updated: มีนาคม 18, 2021 — 7:39 am