เทศบาลตำบลเมืองคงประชุมจัดทำแผนร่วมกับตัวแทนชุมชน

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้จัดประชุมจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา -2019 ( Covid – 19 ) ในปีนี้  เทศบาลตำบลเมืองคงเลยให้ตัวแทนแต่ส่วนแต่ละชุมชนเข้าร่วมประชุมแทน

Updated: เมษายน 26, 2021 — 7:53 am