หมวดหมู่: เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง (ศพค.)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง (ศพค.)

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว