หมวดหมู่: ประมวลจริยธรรม-สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเมืองคง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเมืองคง

ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อกําหนดว่าด้วยกระบวนการการรักษาจริยธรรม