หมวดหมู่: กิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นางกชพรรณ พิมลนอก รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อำเภอราษีไศลประจำปี 2566 โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี และมีนายนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณศาลาหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเนื่องในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเนื่องในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล

นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผกก.สภ.ราษีไศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีบวงสรวง พระยากะตะศิลา ศาลปู่ตาลาว ศาลปู่ยาเยอ ศาลปึงเถ่ากงม่า และศาลเจ้าพ่อเมืองคง เนื่องในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดไว้ว่า”ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องจัดทำคำแถลงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาทุกคน โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับที่1/2566

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับที่1/2566

วันที่  19  เดือน ธันวาคม 2๕๖5

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองคง ชั้น ๒

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองคง นำโดย นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง และประชาชนชาวอำเภอราษีไศลร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมตลิ่งหลังเทศบาลตำบลเมืองคง

กิจกรรม Big cleaning Day ณ วัดกัลยาโฆสิตาราม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลงานป้องกันฯ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน /ทหารพัฒนา และจิตอาสาทุกหมู่ ร่วมล้างและทำความสะอาดวัดกัลยาโฆสิตารามในกิจกรรม Big cleaning Day ณ วัดกัลยาโฆสิตาราม ม.14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

การนำมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 88 ราย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
– ถุงยังชีพ ได้รับการสนับสนุนจากประธานสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบให้กับเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ
– และนายกฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมนางกชพรรณ พิมลนอก รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเองในวันนี้
 

การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู

วันที่ 29-30 กันยายน 2565
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง มอบหมายให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคงทุกคน ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู โดยได้มอบหมายให้
– เจ้าหน้าที่ทำถุงกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
– ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางจราจร
– สูบน้ำออกจากบ้านที่มีน้ำท่วมขัง
– ซ่อมแซมหลังคาบ้านของประชาชน
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำภูธร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 – ทหารพัฒนา ศรีสะเกษ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย
       

โครงการรำประกอบเสียงเพลง ณ บริเวณลานแอโรบิค

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.                                                                                                                                                                                         – นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำประกอบเสียงเพลง ณ บริเวณลานแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ