หมวดหมู่: กิจกรรม

เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( OneStopService : OSS ) เทศบาลตำบลเมืองคง

เทศบาลตำบลเมืองคง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( OneStopService : OSS ) เทศบาลตำบลเมืองคง
หรือท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อเข้าใช้บริการด้วยตนเอง ได้ที่ https://www.dla.go.th/oss.htm
– งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ
– งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน 2 งานบริการ
– งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ

การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
🔹นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานายกเทศมนตรี
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
✅ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคง ที่ไม่สามารถจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนได้
✨จึงจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนส่วนกลาง บริเวณ
📍วัดใต้ หมู่ที่ 4
📍วัดกลาง หมู่ที่ 3
📍ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง หมู่ที่ 2
📍วัดท่าโพธิ์ หมู่ 14
🌏💓🌏💓🌏💓🌏
========================================

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
🔹โดยมีคณะผู้บริหาร
🔹ตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
✨เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
✨ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
✅การมอบทรายอะเบทให้กับตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน
✅การให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางโรงพยาบาลราษีไศล คือ นางชัญญาธร ขาวจตุรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้แก่ทีมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในครั้งนี้
========================================

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา.09.00น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
โดยนายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง,
ดร.ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นางวราภรณ์ โทนะพันธ์ นายสมชาย ถาวร
นางสาวเกษร ทองดี คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และร่วมรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย

งานลอกคลองระบายน้ำเพื่อนำสิ่งปฏิกูลที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำ

งานลอกคลองระบายน้ำเพื่อนำสิ่งปฏิกูลที่อุดตันออกจากท่อระบายน้ำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง, นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมพนักงานกองช่าง กองสาธารณสุขฯ งานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหมวดการทางราษีไศล และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรราษีไศล ดำเนินการลอกสิ่งปฏิกูลในคลองระบายน้ำทางหลวง ถนนบริหาร ฝั่งทางเข้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและสามารถระบายน้ำในคลองให้ไหลไปได้ด้วยดี

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง
✅ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สวนพระยากะตะศิลา) เพื่อแสดงพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่
=========================================

การดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง พร้อมด้วย
🔹คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลเมืองคง
🔹คณะอนุกรรมการศูนย์ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เทศบาลตำบลเมืองคง
✅ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี 2566

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ลงพื้นที่ไปดูเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ที่ชำรุด

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-12.30น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ได้ลงพื้นที่ไปดูเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ที่ชำรุด ห้องน้ำ/ถนน/ไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนฯ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบจุดบ่อพักน้ำภายในสวนสาธารณะฯ ตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในถนนจุดต่างๆ ที่น้ำท่วมขังเกิดจากรอการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ทั้งนี้เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข/ซ่อมแซม/ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ประชุมเรื่องการชำระค่าใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลเมือง ม.1และม.3

นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นายพร บุญราชประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุกข์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการชำระค่าใช้น้ำประปาพร้อมรับฟังปัญหาจากชุมชน หมู่ที่ 1 และ ม.3

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2566

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
ท่านเจ้าอาวาสวัดใต้ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต อานนโท และนายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นายศรีทัศน์ กะตะศิลา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ วัดใต้ ม.4 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ