Posts: 47

admin-innics

Latest Posts by the Author

 1. การสนับสนุนทุนวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
 3. รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 4. การบริหารงบประมาน-ทดสอบ
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 8. พระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 9. พรบ. การสาธารณสุข
 10. พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน
 11. พรบ. ภาษีป้าย
 12. พรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
 13. พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 14. พรบ.เทศบาล
 15. ก่อสร้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล
 16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนริมเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง หมู ๑, ๒, ๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนริมเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง
 18. ลอยกระทง ๒๕๖๑
 19. งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560
 20. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเมืองคง