โครงการ “Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce”

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการเกษตร
– คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ ” Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce ” ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่าย ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ Business to Business และ Business to Customer เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Updated: พฤษภาคม 14, 2021 — 8:26 am