โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯประจำปี 2559

 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯประจำปี 2559

                  เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์    แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง   ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองคง ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ระหว่างวันที่  1 – 5  สิงหาคม  2559  ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ      ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส มารดาหลังคลอด ประจำปี 2559

              

 

*****************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 4:34 am