โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงเป็นประธานในโครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง โดยมีนายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แม่ตัวอย่าง จาก 11 ชุมชน 11 คน พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองคง การปลูกต้นทองอุไร และการมอบพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูกตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 3:55 am