โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

                 เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย   กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนพลเมืองเทศบาลตำบลเมืองคง   ในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559     ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในครั้งนี้ ซึ่งจัดโครงการฯขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีศักยภาพในการร่วมกันป้องกัน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยใช้หลักการพึ่งตนเองในระบอบประชาธิปไตย

 

    

 

***********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 9:02 am