โครงการสัปดาห์เทศบาล

 โครงการสัปดาห์เทศบาล

              เมื่อวันที่   19 มิถุนายน   2558  เทศบาลตำบลเมืองคง โดย นายศุภวิชญ์ แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ได้กำหนดจัดโครงการสัปดาห์วันเทศบาล โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ อปพร. ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายสำคัญต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง เช่น ล้างถนน ตัดต้นไม้  ปัดกวาดทำความสะอาด ตัดหญ้า และอื่นๆ ภายในเขตชุมชนทั้ง 11 ชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการลดช่องว่างระหว่าง ภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ

 

 

*******************************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 5:07 am