โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
🔹โดยมีคณะผู้บริหาร
🔹ตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
✨เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
✨ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
✅การมอบทรายอะเบทให้กับตัวแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน
✅การให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางโรงพยาบาลราษีไศล คือ นางชัญญาธร ขาวจตุรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้แก่ทีมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในครั้งนี้
========================================
Updated: กันยายน 21, 2023 — 3:02 am