โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนประจำปี 2565

วันที่ 5 กันยาย  2565                                                                                                                                                                                                             นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนประจำปี 2565 ณ หอประชุมมรกต โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล โดยได้รับเกียรติจาก นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราษีไศล และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรราษีไศล มาร่วมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนราษีไศล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ อีกด้วย

Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 4:56 am