โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ราษีไศล-ศิลาลาด

วันที่ 6 กันยายน 2565                                                                                                                                                                                                                นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ราษีไศล-ศิลาลาด ประจำปีงบ ประมาณ 2565 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมภูไศล โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 4:54 am