โครงการบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 โครงการบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                      วันที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ได้รับเกียรติจาก  นางสุจิตรา   วิริยะกิตติ    นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ศรีลำดวน   ตามโครงการบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรรษา 2 เมษายน 2558 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองคงร่วมกับ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอราษีไศล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบบ้านให้แก่นางพัฒนา กะตะศิลาและครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่10 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีฐานะยากจน และต้องดูแลหลานพิการด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น

 

           

 

**********************************

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 8:54 am