อบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและและความโปร่งใสในการทำงานให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาล

Updated: เมษายน 26, 2021 — 7:19 am