ร่วมให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

นายศุภวิชญ์ แซ่จึง มอบหมายให้ นางนรินทร์ทิพย์ ไข่มุก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานตำบลเมืองคงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากข้อมูลในระบบ TPMAP และข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

Updated: กุมภาพันธ์ 7, 2022 — 2:53 am