ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับที่1/2566

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับที่1/2566

วันที่  19  เดือน ธันวาคม 2๕๖5

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองคง ชั้น ๒

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

Updated: เมษายน 18, 2023 — 7:59 am