พิธีมอบวุฒิบัตร (หลักสูตรปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2559

                                                                               ข่าวประชาสัมพันธ์

                เทศบาลตำบลเมืองคง โดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายเทศมนตรีตำบลเมืองคง    กำหนดจัดงานโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง   โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตร (หลักสูตรปฐมวัย)  ประจำปีการศึกษา 2559    ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559   จำนวน 39 คน (บัณฑิตน้อย)    เพื่อแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง

 

********************

 

Updated: พฤศจิกายน 21, 2018 — 10:09 am