ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองคง

            เทศบาลตำบลเมืองคงโดยนายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง ร่วมกับ อำเภอราษีไศล สภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 13 แห่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 
            ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ประจำปี 2560  โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดขบานแห่บั้งไฟ,การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง เป็นต้น

Updated: มิถุนายน 27, 2019 — 8:59 am