ประชุมเรื่องการชำระค่าใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลเมืองคง ม.14และม.2

นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นายพร บุญราชประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง นายสุรชัย แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่จัดประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการชำระค่าใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลเมืองคงในปัจจุบัน และรับฟังข้อสงสัย ปัญหา พร้อมความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่ที่ 14 และ ม.2

Updated: มิถุนายน 19, 2023 — 2:32 am