ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง และหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลฯทุกคน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระในการประชุมฯโดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Updated: มิถุนายน 19, 2023 — 2:27 am