ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญสมัยที่ 4 /2566

🟠วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
🌟นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายในทุกกอง
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญสมัยที่ 4 /2566
🌟โดยมีนายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมกำหนดไว้
🟩โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทุกญัตติที่คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาฯ
Updated: กุมภาพันธ์ 19, 2024 — 7:17 am