ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเมืองคง

 

ประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเมืองคง

……………………………

          ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน ประเภทที่ดิน โรงเรือน และป้าย ติดต่อยื่นแบบ และชำระภาษี ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้ตามวันและเวลาดังนี้

          ๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้ที่ประกอบการค้า เลี้ยงสัตว์  ประกอบการพาณิชย์ หรือมีทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

          ๒.ภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ  หากเกินกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี

          ๓.ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย  ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี และร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี

          ๔.ใบอนุญาตต่างๆ ยื่นแบบและชำระค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณานำใบเสร็จรับเงินปี ๒๕๖๐ มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

 

 

หมายเหตุ

          ในการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ ทุกประเภท โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน และของผู้มาติดต่อมาด้วย

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองคง  โทร.๐-๔๕๖๘-๑๒๑๕

 

Updated: พฤศจิกายน 23, 2018 — 1:50 am