ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร

ด้วย เทศบาลตำบลเมืองคงได้รับแจ้งจากอำเภอราษีไศลว่า จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เนื่องจากโรงงานที่รับซื้อผลผลิตลดปริมาณการรับซื้อ เพราะส่งออกไม่ได้ตามปกติ ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินไม่สามารถจำหน่ายได้ ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการผลิต ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งยังมีผลผลิตคงเหลือรอการระบายอีก จำนวน ๙,๐๐๐ ตัน จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดหวานตกต่ำ จึงขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา โดยการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๕ ๒๑๒๖, ๐ ๔๔๒๔ ๔๘๒๖ หรือ นางน้ำเงิน ยศสูงเนินหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๓๓๒๘ ๐๘๙๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลด โดยสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Updated: เมษายน 26, 2021 — 2:55 am