ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองคง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)ตามรายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Updated: กรกฎาคม 2, 2019 — 8:48 am