นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
นายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง กล่าวคำแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดไว้ว่า”ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องจัดทำคำแถลงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาทุกคน โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
Updated: พฤษภาคม 29, 2023 — 2:20 am