ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโพน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนสมาร์ทโพน เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

Updated: พฤษภาคม 24, 2021 — 3:35 am