กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา.09.00น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
โดยนายกัณพงศ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง,
ดร.ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นางวราภรณ์ โทนะพันธ์ นายสมชาย ถาวร
นางสาวเกษร ทองดี คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และร่วมรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย
Updated: กันยายน 21, 2023 — 2:58 am