การลงทะเบียนรับเบี้ยงยังชีพคนพิการ

 

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
 
– เรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ
 
– ขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ตามนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อขอรับเบี้ยความพิการเป็นรายเดือน
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร
 
เบี้ยยังชีพคนพิการรายเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 1,000 บาท
คนพิการที่มีอายุอายุ 18 ปี ขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 800 บาท
 
หมายเหตุ สำหรับคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองคง โดยจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของ
คนพิการ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.ใบรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️:045-682774
Updated: มิถุนายน 2, 2021 — 8:30 am