การประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคงสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ สังข์เกิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายพงสรรค์ ทองจันทร์ เลขานุการฯและหัวหน้าส่วนราชการทุกคน เข้าร่วมประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคงสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
– ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมฯด้วยความเรียบร้อย
Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 4:27 am