การประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคงสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ สังข์เกิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกคน เข้าร่วมประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคงสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
– ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมฯด้วยความเรียบร้อย
   
Updated: ตุลาคม 17, 2022 — 4:12 am