การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

– นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายธนศักดิ์ วงศ์จอม รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.ธนันกาญจน์ สมทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ สังข์เกิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายพงศ์สรรค์ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการภายในทุกคน เข้าร่วมประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง
– ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายพร บุญราช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมฯด้วยความเรียบร้อย
Updated: กุมภาพันธ์ 21, 2022 — 3:54 am