การดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
🔸นายกัณพงศ์ แซ่จึง พร้อมด้วย
🔹คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลเมืองคง
🔹คณะอนุกรรมการศูนย์ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เทศบาลตำบลเมืองคง
✅ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี 2566
Updated: กันยายน 21, 2023 — 2:55 am